Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Góra Świętej Anny Park Krajobrazowy

Logo parku

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny – park krajobrazowy obejmujący Grzbiet Chełma, a więc zachodnią część Wyżyny Śląskiej. Został utworzony w 1988 roku, zajmuje obszar 5050 ha (otulina 6374 ha). Położony w środkowo-wschodniej części województwa opolskiego, pomiędzy miastami Gogolin, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zdzieszowice.

Celem utworzenia parku było zachowania terenów o najcenniejszych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, charakterystycznych dla województwa opolskiego. Ponadto nadanie kierunku rozwojowi przestrzennemu zgodnie z wymogami ekologii oraz ochrony obszarów dla potrzeb turystyki, wypoczynku i rekreacji ludności. Większa część Parku objęta jest też statusem geoparku (od 1 VI 2010).


Widok na Górę Św. Anny od strony południowej.
 

Historia Parku 

W 1973 roku w województwie opolskim opracowano dokument “Kompleksowy Program Ochrony Środowiska w województwie opolskim”, w którym znalazła się charakterystyka obszarów proponowanych do objęcia ochroną, znalazł się wśród nich Park Krajobrazowy Góra Św. Anny.
Zmiany w ustawie O ochronie i kształtowaniu środowiska z 31 stycznia 1980 roku umożliwiły tworzenie nowych przestrzennych form ochrony przyrody.
Następstwem tego była uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu numer XXIV (193) 88 z dnia 26 maja 1988 roku (Dz.U. Województwa Opolskiego z dnia 17 lipca 1989r, Nr 19, poz. 231), która powołała Park Krajobrazowy Gór Opawskich i Park Krajobrazowy “Góra Św. Anny”.

Położenie geograficzne

Pod względem fizyczno-geograficznym Park leży w zachodniej części makroregionu Wyżyna Śląsko-Krakowska (341) w granicach mezoregionu Chełm (341.11).

Park znajduje się na terenie dwóch powiatów:

 • strzeleckiego, w obrębie gmin: Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd
 • krapkowickiego, w obrębie gmin: Gogolin, Zdzieszowice.

Otulina Parku również znajduje się na terenie dwóch powiatów:

 • strzeleckiego, w obrębie gmin: Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Izbicko
 • krapkowickiego, w obrębie gmin: Gogolin, Zdzieszowice.

Na obszarze Parku i otuliny są 22 miejscowości i jedno miasto – Leśnica.

Fizjografia terenu

Budowa geologicza

Przeważają tu utwory triasu środkowego: wapienie i margle warstw górażdżańskich terebratulowych i karchowickich.
Odsłonięcia naturalne tych wapieni w rezerwacie Ligota Dolna, sztuczne – w kamieniołomie na Ligockiej Górze i Górze Św. Anny. Teren w większości przykryty warstwą utworów lessopodobnych i zwietrzeliny.

Morfologia

Rejon Góry Św. Anny wyróżnia się w skali całej Wyżyny Śląskiej ze względu na wyniesienia i bogate urzeźbienie terenu. Kulminacyjnym wyniesieniem jest Góra Św. Anny o wysokości 404 m n.p.m., inne wyniesienia to np. Kamienna Góra (326m n.p.m.), Biesiec (350m n.p.m.), Wysocki Las (385m n.p.m.), Poręba (302m n.p.m.), Stoki (308m n.p.m.) itd. Na bogatą rzeźbę terenu składają się: liczne suche doliny, wąskie wąwozy, zalesione pagórki, wydmy piaszczyste, leje i misy krasowe oraz wywierzyska skalne.

Od okresu przedplejstoceńskiego do chwili obecnej zachodzą procesy krasowe. Formy krasowe występujące na tym terenie to:

 • leje zapadliskowe
 • wąwozy
 • parowy
 • leje krasowe – w górnych partiach masywu Chełma na wysokości 245-330 m n.p.m.; największy lej położony na południu miejscowości Czarnocin, w lesie bukowym, ma głębokość 4,5m, średnicę 12m.
 • groty – jedna z ciekawszych grot o dł 12m leży na południe od miejscowości Ligota Górna
 • źródła krasowe – dają początek potokom np Łącka Woda, Cedruń

Warunki klimatyczne

Klimat Parku charakteryzuje się długim latem, dużą wilgotnością powietrza, słabymi wiatrami.

Wody powierzchniowe

Sieć wód powierzchniowych jest uboga, związane to jest z budową geologiczną terenu. Główne cieki wodne to Potok Bojrowiec (Cedruń) i Łącka Woda. Cieki wodne występują zarówno na powierzchni jak i pod powierzchnią terenu.
Masyw Chełmu ma charakter wododziałowy – wody powierzchniowe przemieszczają się we wszystkich kierunkach. Wszystkie cieki mające początek na terenie Parku Krajobrazowego są drugo- lub wyżej rzędowymi dopływami Odry.
Poza ciekami wodnymi występują zbiorniki wodne pochodzenia antropogenicznego: stawy i zbiorniki przeciwpożarowe. Największy kompleks stawów hodowlanych leży na granicy miejscowości Jasiona i Zakrzów.

Gleby

 • 65% powierzchni Parku stanowią gleby brunatne powstałe z utworów lessowych ilastych i częściowo piaszczystych.
 • 10% gleb stanowią rędziny (gliny węglanowe wietrzeniowe).
 • Na terenie otuliny podobnie – 60% gleb stanowią rędziny i gleby brunatne.

Pozostałe bardzo rzadkie to: czarnoziemy zdegradowane (z lessów), czarne ziemie, mady, gleby pseudobielicowe oraz utwory piaskowe pochodzenia aluwialnego.

Szata roślinna i mikoflora

Mikoflora

Gatunki grzybów występujące na terenie parku, w tym wszystkie oznaczone grafiką Gatunek pod ochroną.svg są objęte ochroną:

 • Czarka szkarłatna Gatunek pod ochroną.svg
 • Ucho bzowe
 • Soplówka gałęzista Gatunek pod ochroną.svg
 • Gwiazdosz potrójny Gatunek pod ochroną.svg
 • Gwiazdosz frędzelkowany Gatunek pod ochroną.svg
 • Sromotnik bezwstydny

Flora Parku

Na obszarze Parku Krajobrazowego występuje około 440 gatunków roślin naczyniowych, większość z nich to gatunki rodzime. Przeważają gatunki elementu euroazjatyckiego, lecz urozmaicona rzeźba terenu sprawiła, że występują tu zarówno gatunki kserotermiczne, reglowe, bądź rzadsze ogólnogórskie. Gatunki oznaczone grafiką Gatunek pod ochroną.svg objęte są ochroną ścisłą lub częściową:

 • Paprotnik kolczysty Gatunek pod ochroną.svg
 • Zanokcica skalna
 • Paprotka zwyczajnaGatunek pod ochroną.svg
 • Rogownica drobnokwiatowa
 • Kopytnik pospolity Gatunek pod ochroną.svg
 • Czerniec gronkowy
 • Orlik pospolity Gatunek pod ochroną.svg
 • Rozchodnik biały
 • Parzydło leśne Gatunek pod ochroną.svg
 • Wyka leśna
 • Wawrzynek wilczełyko Gatunek pod ochroną.svg
 • Len austriacki Gatunek pod ochroną.svg VU
 • Kruszyna pospolita Gatunek pod ochroną.svg
 • Bluszcz pospolity Gatunek pod ochroną.svg
 • Pierwiosnek lekarski Gatunek pod ochroną.svg
 • Ożanka pierzastosieczna
 • Miodownik melisowaty Gatunek pod ochroną.svg
 • Centuria pospolita Gatunek pod ochroną.svg
 • Goryczka krzyżowa Gatunek pod ochroną.svg
 • Barwinek pospolity Gatunek pod ochroną.svg
 • Przytulia wonna Gatunek pod ochroną.svg
 • Przytulia okrągłolistna
 • Bez hebd
 • Kalina koralowa Gatunek pod ochroną.svg
 • Oman szlachtawa
 • Krwawnik pannoński
 • Dziewięćsił bezłodygowy Gatunek pod ochroną.svg
 • Czosnek skalny
 • Złoć mała
 • Lilia złotogłów Gatunek pod ochroną.svg
 • Konwalia majowa Gatunek pod ochroną.svg
 • Śnieżyczka przebiśnieg Gatunek pod ochroną.svg
 • Kruszczyk szerokolistny Gatunek pod ochroną.svg
 • Kruszczyk rdzawoczerwony Gatunek pod ochroną.svg
 • Buławnik mieczolistny Gatunek pod ochroną.svg
 • Listera jajowata Gatunek pod ochroną.svg
 • Żłobik koralowy Gatunek pod ochroną.svg

Zbiorowiska roślinne

Zbiorowiska naturalne występujące na terenie Parku to przede wszystkim lasy bukowe, niektóre zbiorowiska zaroślowe i nieleśne. Liczne są zbiorowiska półnaturalne: murawy kserotermiczne, łąki, pastwiska, ściśle związane z działalnością człowieka na tym terenie. Naturalne i półnaturalne zespoły i zbiorowiska roślinne na terenie Parku Krajobrazowego;

 • Zespół rzęsy drobnej i pływacza zwyczajnego (Lemno-Uticularietum vulgaris)
 • Zespół zanokcicy skalnej i murowej (Asplenietum trichomano-rutae-murariae)
 • Zespół kanianki pospolitej i kielisznika zaroślowego (Cuscuto-convolvuletum sepium)
 • Zespół bzu hebdu (Sambucetum ebuli)
 • Zespół podagrycznika pospolitego i lepiężnika różowego (Aegopodio-Petasitetum-hybridi)
 • Łąka trzęślicowa (Molinietum medioeropaeum)
 • Zbiorowisko czosnku skalnego i rozchodnika białego (Allium montanum-Sedum album)
 • Zespół kostrzewy bruzdkowanej i strzęplicy sinej (Koelerio-Festucetum sulcatae)
 • Zespół miłka wiosennego i kłosownicy pierzastej (Adonido-Brachypodietum pinnati)
 • Zespół wyki leśnej i zaroślowej (Vicietum silvatico-dumetorum)
 • Zarośla ligustru pospolitego i śliwy tarniny (Ligustro-Prunetum)
 • Łęg jesionowo-olszowy (Circaeo-Alnetum)
 • Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)
 • Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum)
 • Żyzna buczyna sudecka (Dentario enneaphyllidis-Fagetum)

Fauna parku

Bezkręgowce

Słabo rozpoznane oprócz motyli z grupy Macrolepidoptera, w latach 1961-1963 na obszarze jedynie Ligockiej Góry Kamiennej oznaczono 599 gatunków motyli (20% krajowej listy motyli), m.in.: paź królowej, kraśnik rzęśniowiec; liczne gatunki pająków, mięczaków, pluskwiaków różnoskrzydłych, chrząszczy.

Ryby

 • Lin
 • Karp
 • Szczupak

Płazy

 • Traszka zwyczajna
 • Żaba wodna
 • Żaba trawna
 • Rzekotka drzewna
 • Grzebiuszka ziemna

Gady 

 • Jaszczurka zwinka
 • Jaszczurka żyworodna
 • Padalec zwyczajny
 • Zaskroniec
 • Gniewosz plamisty
 • Żmija zygzakowata

Ptaki

 • Myszołów zwyczajny
 • Myszołów włochaty
 • Jastrząb
 • Pustułka
 • Krogulec
 • Kobuz
 • Dzięcioł czarny
 • Dzięcioł zielonosiwy
 • Puszczyk
 • Płomykówka
 • Sowa uszata
 • Kuropatwa
 • Ortolan
 • Muchołówka mała
 • Gołąb siniak

Ssaki

 • Jeż zachodni
 • Jeż wschodni
 • Ryjówka aksamitna
 • Ryjówka malutka
 • Borowiec wielki
 • Mopek
 • Gacek brunatny
 • Karlik malutki
 • Nocek duży
 • Piżmak
 • Karczownik
 • Badylarka
 • Popielica
 • Lis
 • Borsuk
 • Kuna leśna
 • Kuna domowa
 • Dzik
 • Sarna
 • Jeleń szlachetny

Formy ochrony przyrody

Rezerwaty przyrody

Najcenniejsze obszary Parku uznane zostały rezerwatami przyrody

Nazwa rezerwatu Typ rezerwatu Data utworzenia Powierzchnia rezerwatu
Góra Św. Anny geologiczny 1971 r. 2,69 ha
Ligota Dolna florystyczny 1959 r. 4,90 ha
Lesisko leśny 1997 r. 46,95 ha
Grafik leśny 1997 r. 27,66 ha
Boże Oko leśny 1997 r. 57,31 ha
Biesiec leśny 2001 r. 24,46 ha

Pomniki przyrody

Pomnik przyrody Lokalizacja (miejscowość/gmina)
Lipa drobnolistna Żyrowa/Zdzieszowice
Klon jawor Żyrowa/Zdzieszowice
Lipa drobnolistna Wysoka/Leśnica
Klon jawor Wysoka/Leśnica
Układ skał ze stożkiem tufów wulkanicznych Góra Św. Anny

Natura 2000

Częściowo na terenie Parku Krajobrazowego powstała ostoja Natura 2000 Góra Świętej Anny o powierzchni 4985,127 ha.

Środowisko kulturowe

W parku znajduje się sporo zabytków architektonicznych, należą do nich:

 • zespół pałacowo-parkowy w Żyrowej,
 • klasztor z bazyliką na Górze Św. Anny,
 • stary wiatrak kamienny w Wysokiej,
 • mnóstwo kapliczek, krzyży i figur świętych.

Na terenie Parku Krajobrazowego występują licznie zespoły parkowe (parki podworskie). Wskutek braku właściwej pielęgnacji i konserwacji założeń ogrodowych i parkowych, nie zachowały one w większości dawnego stylowego charakteru:

 • Park w Lichyni
 • Park w Wysokiej
 • Park w Kalinowie
 • Park w Kalinowicach

Zagrożenia przyrody

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Park Krajobrazowy otoczony jest dużymi ośrodkami przemysłowymi: Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice, będącymi źródłem zanieczyszczeń przemysłowych: pyły, tlenki azotu, tlenki siarki, fluoru, czy też fenolu. Niekorzystny kierunek wiatrów – z południa i południowego zachodu, powoduje, że nad Park Krajobrazowy napływają masy zanieczyszczonego powietrza, zanieczyszczenia te wraz z opadami przenikają do wody i gleby. Zagrożeniem jest też tzw. niska emisja.

Budowa i eksploatacja autostrady A4

W województwie opolskim autostrada A4 przebiega od miejscowości Przylesie w gminie Olszanka do Nogawczyc w gminie Ujazd. Środkowo-wschodni (opolski) odcinek autostrady przecina Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, tym samym podzielił go na na część północną i południową.
Wojewoda Opolski w 1996 roku wydzielił z terenów Parku Krajobrazowego pas o szerokości 500m pod budowę autostrady wraz z urządzeniami z nią związanymi. Istniały dwa inne warianty odrzucone przez samorządy lokalne, jeden omijający Park Krajobrazowy od północy, drugi od południa[4].


Negatywny wpływa autostrady na florę i faunę:

1. Zniszczenie stanowisk roślin i grzybów chronionych, które występowały na trasie wybudowanej autostrady A4 i w jej najbliższym otoczeniu.
Gatunki objęte ochroną ścisłą:

 • orlik pospolity
 • wawrzynek wilczełyko
 • dziewięćsił bezłodygowy
 • lilia złotogłów
 • len austriacki
 • śnieżyczka przebiśnieg
 • listera jajowata
 • żłobik koralowy
 • centuria pospolita
 • paprotka zwyczajna
 • czarka szkarłatna

Gatunki objęte ochroną częściową:

 • bluszcz pospolity
 • kruszyna pospolita
 • pierwiosnek lekarski
 • przytulia wonna
 • konwalia majowa

Wycięcie rzadkich na Opolszczyźnie fragmentów drzewostanów:

 • kwaśne buczyny niżowe
 • żyzne buczyny sudeckie

2. Autostrada przecięła szlaki migracyjne zwierząt, stanowiąc dla nich barierę ekologiczną.
3. Eksploatacja autostrady przyczynia się do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i powietrza atmosferycznego.


Protesty społeczne przeciwko poprowadzeniu autostrady A4 przez Park Krajobrazowy
11 lutego 1998 roku przedstawiciele kilkunastu organizacji ekologicznych zawiązali Koalicję w obronie Góry Świętej Anny. Koalicja wystosowała pismo do premiera Jerzego Buzka, zorganizowała zbiórkę podpisów pod petycją w obronie PK Góra Św. Anny. 13 lutego 1998 w Opolu manifestowało ponad 100 osób z kraju i zagranicy przeciwnych decyzji Wojewody Opolskiego. 1 maja rozpoczęły się protesty społeczne na miejscu budowy, mające postać blokady prac drwali i operatorów ciężkiego sprzętu. W majowym numerze miesięcznika "Aura" pojawił się artykuł prof. Janusza Bogdanowskiego w obronie PK Góra Św. Anny, którego treść złożył na ręce przedstawiciela rządu. Protest trwał do 8 czerwca 1998 roku, zakończył się zatrzymaniem protestujących przez policję i spacyfikowaniem przez wynajętą firmę ochroniarską.
Po proteście osobistości świata nauki, kultury, działacze społeczni oficjalnie poparli protest ekologów na Górze Św. Anny i zaapelowali o nie wyciąganie konsekwencji karnych wobec aresztowanych osób.
Autostrada przebiega przez środek cennego przyrodniczo terenu leśnego, nieopodal kilku rezerwatów przyrody i Pomnika Czynu Powstańczego.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt