Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Załęczański Park Krajobrazowy

Załęczański Park Krajobrazowy – park krajobrazowy na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej, w województwach łódzkim, województwie opolskim i śląskim. Utworzony został 5 stycznia 1978 roku, jako pierwszy w centralnej Polsce. Celem jego powołania była ochrona jurajskiego krajobrazu Wyżyny Wieluńskiej.

Park obejmuje tereny leżące w zakolu rzeki Warty, tzw. Łuk Załęczański, oraz przełomy Warty przez Wyżynę Wieluńską - Działoszyński i Krzeczowski.

Historia

Załęczański Park Krajobrazowy utworzony został uchwałą XIII/50/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu dnia 5 stycznia 1978 roku (Uchwała nr XIII/50/78). W 1989 roku, na mocy Uchwały nr VIII/44/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu, zostały zmienione granice Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy ochronnej w obrębie województwa sieradzkiego (Uchwała nr VIII/44/89).

Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie nr 45/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w granicach województwa łódzkiego.

Charakterystyka 

Warta w okolicy Lisowic

Powierzchnia parku to 14 750 ha, a strefy ochronnej 12 010 ha. Około 53% powierzchni parku stanowią lasy, 34% grunty orne, 10% użytki zielone i wody, a 3% tereny osadnicze. Licznie występują tu zjawiska krasowe: leje, jaskinie, suche doliny.

Flora

Flora parku i jego otuliny liczy prawie 770 taksonów roślin naczyniowych, ok. 100 gatunków mszaków i ok. 80 gatunków porostów. Na obszarze ZPK występuje 39 gatunków roślin naczyniowych podlegających ochronie, w tym 25 objętych jest ochroną ścisłą, ponadto stwierdzono tu ok. 30 gatunków roślin rzadkich w skali kraju lub regionu, gatunków górskich oraz występujących na granicy zasięgów geograficznych: rojownik (rojnik) pospolity czy czosnek skalny, szczelinowy zespół wapieniolubnych paproci, zanokcica skalna, zanokcica murowa i paprotnica krucha, lilie wodne: grążel żółty i grzybień biały, wgłębka pływająca, mszar torfowcowy, rosiczka okrągłolistna, wełnianka pochwowata, modrzewnica zwyczajna i żurawina błotna.

Znaczną część powierzchni parku - ok. 53%, zajmują lasy. Dominują siedliska borowe na bardzo ubogim piaszczystym podłożu, w większości w postaci sosnowych monokultur o słabej kondycji zdrowotnej. W bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki występują wikliny. Znajdziemy tu również fragmenty łęgu wierzbowo-topolowego oraz olsu porzeczkowego.

Najcenniejsze, niewielkie płaty lasów o naturalnym charakterze, występują poza doliną Warty: świetlista dąbrowa w okolicy Niżankowic, kwaśna dąbrowa trzcinnikowa w uroczyskach Ruda i Mierzyce, wyżynny jodłowy bór mieszany – w uroczysku Kluski (w szczątkowej postaci) i kwaśna buczyna w południowo-zachodniej części parku.

Fauna

Owady: motyle, chrząszcze z gatunku: biegaczowatych, świerszczy, szarańczaków, ryby: płoć, szczupak, kiełb, brzana, ukleja, płazy i gady: salamandra plamista, gniewosz plamisty, ptaki: tracz nurogęś, gągoł, łabędź krzykliwy (łącznie odnotowano w parku występowanie ok. 130 gatunków ptaków), chomik europejski, bóbr, wydra, kilkanaście gatunków nietoperzy – m in. nocek duży, nocek Natterera, nocek rudy, gacek brunatny, mopek, nocek wąsatek, nocek Brandta.

Zabytki

 • drewniane budownictwo sakralne pochodzące z pierwszej połowy XVI w. Kościółki typu wieluńskiego znajdują się w Łaszewie Rządowym oraz poza terenem parku w pobliskim Grębieniu, Popowicach, Gaszynie, Kadłubie i Wierzbiu.
 • datowane na II-III w. n.e. dwa okazałe kurhany położone na krawędzi doliny Warty w Przywozie.
 • bogate stanowiska archeologiczne.
 • stara, prawdopodobnie XVIII-wieczna kapliczka w Kamionie.
 • zabytki techniki: drewniany wodny młyn (obecnie elektryczny) w Kępowiźnie z XIX w.
 • prymitywne piece do wypału kamienia wapiennego, tzw. wapienniki z początku XX w. w okolicach Działoszyna, Lisowic i Kolonii Lisowice.

Rezerwaty przyrody

W obrębie parku

 • Bukowa Góra
 • Dąbrowa w Niżankowicach
 • Węże

W otulinie parku

 • Stawiska
 • Szachownica

Jaskinie

Na Górze Zelce znajdują się jaskinie:

 • Za Kratą (trzypoziomowa, długość korytarzy 70 m, głębokość 17 m)
 • Stalagmitowa (długość korytarzy 110 m, głębokość 12 m)
 • Niespodzianka (długość korytarzy 90 m, głębokość 17 m)
 • Samsonowicza (długość korytarzy 12 m, głębokość 9 m)
 • Zanokcica
 • Mała
 • Dwuwylotowa
 • Draba

oraz wiele innych jaskiń bez nazw.

Na Górze Draby znajduje się jaskinia:

 • Ewy (długość korytarzy 40 m, głębokość 8 m).

Na Górze Buki znajduje się jaskinia:

 • Buki.

Na Krzemiennej Górze znajduje się jaskinia:

 • Szachownica I (długość korytarzy 600 m),
 • Szachownica II (długość korytarzy 200 m),

Pomniki przyrody

Góra św. Genowefy w Załęczańskim Parku Krajobrazowym.

Pomniki przyrody na terenie parku:

 • "Góra Świętej Genowefy" (200 m n.p.m.) – najdalej wysunięty ostaniec Jury Wieluńskiej ok. 1 km na zachód od Bobrownik
 • Góra Wapiennik (198 m n.p.m.)
 • Góra Krzemionki (228 m n.p.m.)
 • "Granatowe Źródła" – jedyny przykład pulsujących, terasowych źródeł krasowych na Jurze Polskiej (część wody bije ze skalnej szczeliny na brzegu, a część na dnie zbiornika, którym jest starorzecze rzeki Warty)
 • Ujście "Suchej Strugi" – w okolicach Lisowic
 • "Żabi Staw" – wysoko zawieszony nad dnem doliny rzeki Warty zbiornik wody stojącej z liczną populacją podlegających ścisłej ochronie grzybieni północnych; ok. 1 km na zachód od Bobrownik
 • 5 pomników przyrody – drzewa o imponujących obwodach pni od 270 do 674 cm. Przeważnie są to lipy i dęby

Pomniki przyrody w otulinie parku:

 • "Jaskinia Ewy" – Góra Draby (230 m n.p.m.) we wsi Draby

Użytki ekologiczne

na terenie parku:

 • "Wronia Woda" – starorzecze rzeki Warty, tzw. "warcisko".
 • 3 bagna śródleśne w Nadleśnictwie Wieluń.

w otulinie parku:

 • 5 użytków ekologicznych – wszystkie to bagna śródleśne na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Wieluń

Warto również zobaczyć

 • "Meander Jarzębieski".
 • "Meander Toporowski".
 • Bramę pomiędzy "Górą Wapiennik" i "Górą Św. Genowefy".
 • "Załęczański Łuk Warty".
 • "Wąwóz Królowej Bony".
 • "Dolinę Warty pod Kamionem".
 • "Przełom Krzeczowski".
 • "Parowy Łaszewskie".
 • Most w Bobrownikach.
 • Źródło "Objawienie" w m. Kałuże (silne źródło (1,5 l /sek.) wg tradycji woda posiada właściwości lecznicze, dość trudne do odszukania, gdyż leży pośród lasu o bogatym poszyciu).
 • Źródła w Bobrownikach (grupa przykorytowych wywierzysk krasowych o dużej wydajności ok. 500 metrów na zachód od zabudowań wsi, przy północnym brzegu koryta Warty).
 • Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim – Kepowiżnie.
 • Drewniany młyn wodny w Załęczu Wielkim – Kępowiźnie zbudowany w latach 1910-1912.
 • Drewniany, alkierzowy dwór w Ożarowie z 1757 r. – obecnie Muzeum Wnętrz Dworskich.
 • Drewniany wiatrak – koźlak we wsi Kocilew k. Ożarowa wzniesiony w 1914 r.
 • Drewniany kościółek typu wieluńskiego pw. Wszystkich Świętych w Popowicach z XVI w (zbudowany bez użycia gwoździ).
 • Drewniany kościółek typu wieluńskiego pw. Świętej Trójcy w Grębieniu, wzniesiony na przełomie XV i XVI wieku

Szlaki turystyczne

Szlaki rowerowe

Szlak Przełomu Krzeczowskiego EWI – 5 

Znakowany na żółto (dawniej: na czerwono) szlak rowerowy ma kształt wydłużonej ósemki, której osią jest dolina Warty. Wiedzie przez pola i lasy, wznosząc i opadając na dno doliny, pokonuje rzekę aż czterokrotnie – dwa razy w miejscowości Toporów – Kamion, w miejscowościach Krzeczów oraz Przywóz – Ogroble. Trasa tego szlaku pozwala poznać rejon "Krzeczowskiego Przełomu Warty", w tym jego cenny przyrodniczo odcinek zwany "Doliną Warty pod Kamionem".

Szlak na długość 20,5 km.

Szlak Załęczańskim Łukiem Warty EWI – 6

Znakowany na żółto (dawniej: na niebiesko) szlak rowerowy "Załęczańskim Łukiem Warty" pozwala poznać Załęczański Park Krajobrazowy, a zwłaszcza przyrodę i zabytki odcinka doliny Warty zwanego Załęczańskim Łukiem Warty. Trasa szlaku wiedzie m.in. przez Załęcze Wielkie, Piaski, Ogroble, Przywóz, Łaszew Rządowy, Bieniec, Kępowizna i z powrotem do Załęcza Wielkiego. Na trasie m.in. kurhany w Przywozie oraz zabytkowy młyn w Kępowiźnie.

Szlak ma długość 26,5 km.

Szlak Nadwarciańskich Krajobrazów EWI – 7 

Znakowany na żółto (dawniej: na zielono) szlak rowerowy "Nadwarciańskich Krajobrazów" biegnie przez Załęczański Park Krajobrazowy. Szlak ten rozpoczyna się w Załęczu Wielkim i wiedzie przez Piaski, Bukowce, Bobrowniki, Troniny, Starą Wieś, Kluski i z powrotem do Załęcza Wielkiego. Na trasie lub w pobliżu tego szlaku leżą takie atrakcje turystyczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego jak: Starorzecze Wronia Woda, Góra Świętej Genowefy, Żabi Staw, Góra Wapiennik czy Granatowe Źródła, stanowiące pomniki przyrody.

Szlak ma długość 31,9 km.

Punkty węzłowe szlaków rowerowych 

 • most w m. Bobrowniki (szlak EWI – 7)
 • most w m. Załęcze Wielkie (szlaki EWI – 6 i EWI – 7)
 • most w m. Przywóz – Ogroble (szlaki EWI – 5 i EWI – 6)
 • most w m. Toporów – Kamion (szlak EWI – 5)
 • most w m. Krzeczów (szlak EWI – 5)

Szlaki piesze

Szlak Rezerwatów Przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

Kolor: niebieski

Przebieg szlaku: Chorzew Siemkowice, PKP (0,0 km) – Siemkowice (6,0) – rezerwat przyrody "Mokry Las" (8,5) – Broników (14,5) – rezerwat przyrody "Dąbrowa w Niżankowicach" (20,3) – Bobrowniki (23,0) – Bugaj – rezerwat przyrody "Węże" (25,0) – Draby, PKS (29,0) – dalej do Blachowni k. Częstochowy (101,0).

Szlak Jury Wieluńskiej

Kolor: czerwony

Przebieg szlaku: Wieluń, PKP Miasto (0,0 km) – Ruda (5,2) – Łaszew (12,2) – Bieniec Duży (17,2) – Kępowizna (20,0) – Załęcze Wielkie (23,2) – Troniny – rezerwat przyrody "Węże" (28,2) – Lisowice (33,2) – Raciszyn – Działoszyn (40,0) – Grądy-Łazy (45,0) – dalej do Częstochowy (113,0).

Szlak przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską 

Kolor: żółty

Przebieg szlaku: Działoszyn, PKP (0,0 km) – Działoszyn (3,7) – Lisowice (5,9) – Bobrowniki (10,0) – Ogroble (15,4) – Kamion (18,0) – Krzeczów (22,0).

Szlak kurhanów książęcych 

Kolor: czarny

Przebieg szlaku: Ogroble (0,0 km) – Przywóz – Molenda – Bieniec Mały (5,5).

Ścieżki dydaktyczne na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

 • "Wielki Łuk Warty"

Trasa nr 1 Przebieg: Ośrodek "Nadwarciański Gród" – Kępowizna – Bieniec – Przywóz – Ogroble – Madeły – Ośrodek "Nadwarciański Gród". Rowerowa lub piesza: trasa ok. 23 km.

Trasa nr 2 Przebieg: Ośrodek "Nadwarciański Gród" – Kępowizna – Bieniec – Dzietrzniki – źródło "Objawienie" – Ośrodek "Nadwarciański Gród". Wycieczka piesza: trasa ok. 15 km.

Trasa nr 3 Przebieg: Ośrodek "Nadwarciański Gród"- Draby – Węże – "Góra Zelce" (rezerwat "Węże") – "Żabi Staw" – "Góra Świętej Genowefy" – Bobrowniki – Ośrodek "Nadwarciański Gród". Wycieczka autokarowa ok. 20 km, trasa piesza ok. 12 km.

Trasa nr 4 Przebieg: Ośrodek "Nadwarciański Gród" – Draby – Kolonia Lisowice – Lisowice – Ośrodek "Nadwarciański Gród". Wycieczka autokarowa ok. 20 km, trasa piesza ok. 8 km.

 • "Ośrodek"

Leśna ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna Długość ścieżki: ok. 3,5 km.

 • "Źródełko"

Leśna ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna. Długość ścieżki – ok. 6 km.

 • "Załęczański Łuk Warty"

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna.

Trasa A (główna – piesza lub rowerowa) Przebieg: Ośrodek "NG" – Bukowce – most w Bobrownikach. Długość trasy – 10,2 km.

Trasa B (północna – piesza lub rowerowa) Przebieg: most w Boborownikach – kamieniołom koło Bobrownik – Ogroble – Kurhany Książęce – Wąwóz Królowej Bony – Ośrodek "Nadwarciański Gród". Długość trasy – 15 km.

Trasa C (południowa – piesza lub rowerowa) Przebieg: most w Bobrownikach – rezerwat "Węże" – Góra "Wapiennik" – Ośrodek "Nadwarciański Gród". Długość trasy – 12,5 km.

Trasa D Trasa spływu kajakiem z Bobrownik do Ośrodka "Nadwarciański Gród". Długość trasy – 10,3 km.

Szlak Konny Jury Wieluńskiej

Znakowany na czerwono. Przebieg na terenie ZPK: Rychłowice "Wzgórze Koni" – Nowy Świat – Strugi – Łaszew – Bieniec – Dzietrzniki gospodarstwo agroturystyczne "Nad Strugą" – Kepowizna – Załęcze Wielkie – Stara Wieś – Troniny i dalej do Częstochowy.

strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt