Szukaj zwierząt alfabetycznie: a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| q| r| s| t| u| v| w| x| y| z|
Zaborski Park Krajobrazowy

Logo parku

Zaborski Park Krajobrazowy (kaszb Zôbòrsczi Park Krajòbrazny) – park krajobrazowy, położony na terenach gmin: Chojnice i Brusy. Został utworzony w 1990 r. pod nazwą Chojnicki PK. Jego powierzchnia liczy ok. 340 km². Na terenach leśnych gospodarują Nadleśnictwa :Rytel, Przymuszewo oraz Czersk.

Struktura

 • 71% powierzchni parku – lasy
 • 13,1% powierzchni parku – jeziora i rzeki
 • 6,8% powierzchni parku – grunty orne
 • 4,8% powierzchni parku – użytki zielone
 • 4,3% powierzchni parku – nieużytki

Wody

Brda w zachodniej części parku

W granicach parku znajduje się około 50 jezior. Do największych należy Jezioro Charzykowskie. Należy ono jak Jezioro Długie, Karsińskie, Witoczno, Kosobudno i Łąckie, do jezior rynnowych, najczęściej przepływowych. W Parku Zaborskim można spotkać, charakterystyczne dla tego terenu, oligotroficzne jeziora lobeliowe z kryształowo czystą wodą i ubogie pokarmowo oraz małe jeziorka dystroficzne bogate w związki humusowe.

Przez Park przepływają również rzeki. Największa to Brda mniejsza Zbrzyca oraz niewielkie rzeczki płynące w dolinach o wysokich krawędziach porośniętych lasem – Kulawa i Kłonecznica

Roślinność

W parku przeważają lasy sosnowe, jednak na glebach powstałych z glin morenowych rosną naturalne lasy typu grądowego z bogatym runem. Uzupełnia je bogata roślinność w tym relikty pochodzenia polodowcowego na przykład: turzyca strunowa, bażyna czarna, skalnica torfowiskowa, zimoziół północny oraz kilka gatunków mszaków. W jeziorach lobeliowych występują rzadkie rośliny wodne: stroiczka jeziorna, poryblin jeziorny, elisma wodna, jeżogłówka pokrewna.

Ochrona przyrody

Jezioro Nawionek

Istniejące rezerwaty przyrody

 • rezerwat przyrody Jezioro Nawionek – zbiornik typu lobeliowego o głębokości 11 m z ciekawymi roślinami
 • rezerwat przyrody Jezioro Laska – zbiornik typu eutroficznego, przez który przepływa rzeka Zbrzyca. Jezioro charakteryzuje się bogatą roślinnością zanurzeniową oraz szuwarną.
 • rezerwat przyrody Bagno Stawek – zarastające jeziorko o powierzchni 40,8 ha z torfowiskiem i ciekawymi skupiskami roślin.
 • rezerwat przyrody Jezioro Małe Łowne – zbiorowisko turzycowo-mszarne. Łączna powierzchnia rezerwatu z fragmentem lasu jeziorkiem i bagnem wynosi 37 ha.
 • rezerwat przyrody Piecki – rezerwat chroniący niewielkie jeziorka leśne, położone wśród pagórków i bagien.
 • rezerwat przyrody Dolina Kulawy - rezerwat powołany na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w 2009 roku

Projektowane rezerwaty przyrody

Fragment projektowanego rezerwatu Dolina rzeki Kulawy z dawnymi miejscami eksploatacji kredy
 • rezerwat przyrody Buczyna Charzykowska
 • rezerwat przyrody Buczyna nad Jeziorem Miłachowo
 • rezerwat przyrody Dolina jezior rynnowych
 • rezerwat przyrody Jezioro Moczadło

Inne powierzchniowe formy ochrony przyrody

Zaborski Park Krajobrazowy otacza całkowicie obszar Parku Narodowego "Bory Tucholskie", którego otulina wchodzi w skład parku krajobrazowego. Teren parku krajobrazowego pokrywa się z fragmentami obszarów specjalnej ochrony ptaków Bory Tucholskie (PLB220009) oraz Wielki Sandr Brdy (PLB220001) i obejmuje obszar o znaczeniu wspólnotowym i Sandr Brdy (PLH220026) oraz styka z obszarem Ostoja Zapceńska (PLH220057).

Zwierzęta w tym parku:
strona główna| zwierzęta| ogrody zoologiczne w Polsce| parki krajobrazowe w Polsce| przepisy| humor| kontakt